لطفابه ادامه مطلب برويد


هنگامی که در نمای Normal قرار داریم سمت چپ اسلاید ۲ برگ نشان دیده می شود.

۱- Slides که نمای کوچکی از اسلایدها را نمایش می دهد.

۲- Outline نمایی که فقط درآن می توان محتوای متنی اسلاید را وارد نمود. برای نوشتن متن داخلی اسلاید از نمای Outline بازدن Enter روی شماره اسلاید می توانیم اسلاید دیگری ایجاد کنیم ولی اگر مکان نما روی شماره اسلاید باشد و کلید Crtl+Enter را بزنیم وارد محتوای داخلی اسلاید شده و می توانیم اقدام به تایپ متن نماییم، دراین حالت با زدن Enter محتوای اسلاید ها افزایش می یابد.

قابل ذکر است که متن های نوشته در اسلاید دارای ۵ سطح یا Level می باشدکه با استفاده از نوارابزار Outlining می توانیم این سطح ها را ایجاد نماییم.

یک اسلاید ایجاد کرده و با استفاده از موارد گفته شده ۵ سطر درون اسلاید می نویسیم.حال مکان نما را روی سطر دوم قرار داده و دکمه Demote را می زنیم و مشاهده می کنیم که متن یک سطح فرو رفتگی پیدا می کند مکان نما را روی سطردوم قرار داده واین بار ۲ بار دکمه Demote را می زنیم.این کار را برای تمامی سطرها به همین ترتیب انجام می دهیم تا ۵Level ایجاد شود.

  

- Promote :

برای افزایش Level سطر

- Demote :

برای کاهش Level سطر

- Move up :

برای انتقال یک سطر به بالا با حفظ Level

- Move Down :

برای انتقال یک سطر به پایین با حفظ Level

- Collapse:

محتوای اسلاید را مخفی کرده و فقط عنوان را نمایش می دهد.

- Expand :

برعکس Collapse عمل می کند.

- Collapse All:

مانند Collapse عمل می کند منتهی تاثیرگذاری آن روی همه اسلایدها انجام می شود.

- Expand All :

مانند Expand عمل می کند منتهی تاثیرگذاری آن روی همه اسلایدها انجام می شود.

- Summary Slide :

برای ساختن اسلاید خلاصه،به این صورت که اسلایدی ساخته می شود وتمامی عنوان های اسلایدها در این اسلاید دیده می شود.البته می توان ساخت .
Summary Slide را با توجه به انتخاب دلخواه اسلایدها انجام داده با پایین نگه داشتن کلید Shift و کلیک روی اسلایدها،می توان اقدام به انتخاب تعدادی اسلاید نمود.

در حقیقت می توان از Summary Slide برای ساخت اسلاید فهرست استفاده نمود.


برچست ها : ,