اهميت سيستم حقوق و دستمزد:   

   هزينه  حقوق  و  دستمزد  نشان  دهنده  سهم  نيروي  كار در توليد محصولات و يكي ازمهمترين هزينه‌هاي عملياتي اغلب موسسات است.

   محاسبه و پرداخت مناسب حقوق و دستمزد يكي از عوامل مؤثردرايجاد رابطه مطلوب بين كاركنان وكارفرما مي‌باشد.

به ادامه مطلب بروید


 

تعريف سيستم  حقوق و دستمزد:

   سيستم حقوق و دستمزد مجموعه‌اي از اجزاء به هم پيوسته در داخل  يک  موسسه است  كه  داده‌هاي  مربوط  به سهم نيروي  كار در توليد محصولات  و يا  ارائه خدمات  را به صورتها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبديل مي‌كند.

درمؤسسات وظايف ومسئوليتهاي حقوق ودستمزد در دواير زير تقسيم  شده است:

  1ـ دايره كارگزيني 2ـ دايره ثبت اوقات كار  3ـ دايره حقوق و دستمزد 4ـ دايره پرداخت

   کنترل داخلي موثر بر سيستم حقوق و دستمزد شامل تفکيک وظايف از يکديگر، انجام وظايف  توسط دواير، به صورت جداگانه وعدم تداخل وظايف با يکديگر است . 

 

دايره کارگزيني:  

   وظيفه  دايره  كارگزيني  تأمين  نيروي  كار لازم  براي قستمهاي  مختلف  مؤسسات  علاوه  بر آن آئين‌ نامه ‌هاي استخدامي را تهيه و برنامه‌هاي آموزشي، شرح وظايف و ارزيابي مشاغل را انجام مي‌دهد.

 

دايره ثبت اوقات کار: 

   نگهداري  مداركي  كه  نشان دهنده  اوقات  كار هريک از كاركنان در دوره‌هاي مشخص هفتگي يا ماهانه باشد اولين و مهمترين مرحله از مراحل جمع‌آوري داده‌هاي مربوط به سيستم حقوق و دستمزد است.

کارت ساعت :

   کارت  ساعت  محکم ترين   و  گويا ترين  مدرک  حضور کارکنان  درمحل  از ساعت ورود تا ساعت  خروج است . کارت ساعت در دايره ثبت اوقات کار کنترل  و جمع آوري مي شود يک  کارت ساعت تکميل شده دهنده ساعت شروع وخاتمه کار کارکنان و اضافه کاري آنها است .  

ماشين ساعت زن :

   وسيله اي  براي  ثبت اوقات  حضور کارکنان روي  کارت ساعت است در يک سيستم مناسب يک شماره کارت ساعت به هر يک از کارکنان اختصاص داده مي شود .

   روش هاي دستي از دقت  و صحت کارت ساعت  و ماشين ساعت زن بر خوردار نيستند .

دايره حقوق و دستمزد:

   محاسبه و  تعيين حقوق  و دستمزد  ناخالص ، كسورات ، خالص  دريافتي هر يک از كاركنان  و تهيه وتنظيم ليست حقوق  و دستمزد  براساس كارتهاي ارسال  شده از دايره ثبت اوقات  كار در دايره حقوق و دستمزد انجام مي‌شود.

داده هاي دايره حقوق و دستمزد پس از پردازش ستاده ها شامل :

  1- ليست حقوق و دستمزد به عنوان مدارک موسسسه براي ارسال به سازمان تامين اجتماعي و اداره ماليات وحقوق .

  2- سوابق و محاسبات انفرادي درآمد و کسورات هر يک از کارکنان  .

  3- صدور چک حقوقي .

دايره پرداخت حقوق و دستمزد:  

   بهترين روش پرداخت حقوق ودستمزد پرداخت توسط چک از حساب  جاري  بانكي  است . در اين روش  معادل جمع خالص قابل  پرداخت  ليست حقوق و دستمزد طي يک فقره چک  از حساب  جاري بانكي موسسه برداشت مي‌شود .

حسابداري هزينه حقوق و دستمزد:

   به غير از دستمزد پايه (ثابت) كه بر مبناي ساعات كاركرد يا ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده محاسبه مي‌گردد هزينه حقوق  و دستمزد شامل موارد ديگري از قبيل اضافه كاري پاداش  افزايش  عيدي و... نيز محاسبه مي شود.

درآمد کارکنان:

   انجام كار بيش  از ساعات قانوني اضافه  كار نام دارد . به موجب قانون كار ساعات كار كارگران به جز مواردي  كه قانون  كار ذكر كرده  است ، از 8  ساعت  در روز و 44 ساعت  در هفته نبايد تجاوز كند .

پاداش:

   يكي  از موارد درآمد  كاركنان  كه  اغلب  براي تشويق  و افزايش كارايي كاركنان استفاده مي‌شود پاداش است. ميزان پاداش  براساس  افزايش توليد و ميزان سود طي دوره مالي محاسبه  مي‌شود.

 

 

 

سود بر اساس موارد زيراست:

 1ـ سود قبل از كسر ماليات بر درآمد و پاداش

 2ـ سود قبل از كسر ماليات بر درآمد و پس از كسر پاداش

 3- سود پس از كسر ماليات بر درآمد و قبل از كسر پاداش

 4- سود پس از كسر ماليات  بردرآمد و پاداش

کسور مربوط به درآمد کارکنان :

   مجموع   حقوق   و دستمزد  هر يک  از  کارکنان  قبل  از پرداخت در دايره حقوق  ودستمزد محاسبه وکسور مربوطه کسر ومبلغ خالص قابل پرداخت تعيين مي شود کسورحقوق و دستمزد  کارکنان  شامل  حق بيمه ، ماليات و سايرکسور     مي باشد.

حق بيمه سهم کارکنان:

   کارفرمايان مکلفند  ، حق بيمه سهم  کارکنان را از مجموع حقوق و دستمزد ماهانه آنها کسروهمراه حق بيمه سهم خود به حساب بانکي سازمان تامين اجتماعي واريز نمايند.حدود

   حداکثر حقوق و دستمزد ماهانه شامل کسر حق بيمه  توسط  سازمان  تامين اجتماعي تعيين مي گردد.

ماليات حقوق و دستمزد:

  مجموع حقوق ودستمزدکارکنان براساس قوانين  و  مقررات مالياتي مشمول کسرماليات  بر درآمد حقوق مي باشد. کار- فرمايان مکلفند که ماليات حقوق هر يک ازکارکنان را کسر و به حساب بانکي وزارت  امور اقتصادي  و دارايي تسليم  و رسيد دريافت نمايند. 

ساير کسور:

   در موقع  محاسبه حقوق و دستمزد به غير از کسور قانوني مثل ماليات و حق بيمه و مبالغ ديگري نيز با توافق کارکنان ازجمع  حقوق  و دستمزد  آنان  کسر مي گردد. اين  کسور شامل  اقساط  وام ضروري ، وام مسکن ،مساعده و موارد ديگري مي باشد.

تعيين مبلغ خالص قابل پرداخت :

   مبلغ  خالص  قابل  پرداخت  به هر يک از کارکنان پس از کسر کسور قانوني و ساير کسور ذکر شده از جمع حقوق و دستمزد نا خالص آنان تعيين مي شود .

مدارک سيستم حقوق و دستمزد:

   در سيستمهاي حقوق  و دستمزد از فرمها و مدارک خاصي براي  جمع آوري  حقوق و دستمزد استفاده  مي‌شود . مانند

   كارت  ساعت  به  ليست  حقوق  ودستمزد،صورت  حساب حقوق و دستمزد كه استفاده مي‌شود.

ليست حقوق و دستمزد:

   ليست  حقوق  و دستمزد  يک  فرم  چند  ستوني  است  كه اطلاعات مربوط  به جمع ناخالص حقوق و دستمزد، كسور و خالص قابل  پرداخت  به تفكيک و در يک سطر آن  ثبت  و ارائه مي‌گردد.

ثبت هزينه حقوق و دستمزد در دفاتر: 

   پس از تنظيم ليست حقوق و دستمزد جمع حقوق و دستمزد ناخالص به حسابهاي هزينه حقوق ودستمزد بدهكارمي‌شود، و حسابهاي  كسور و حقوق  و دستمزد پرداختني  بستانكار مي‌گردد.

حق بيمه سهم کارفرما:

    حق بيمه  سهم كارفرما بخشي از هزينه‌هاي  مؤسسه است كه هنگام ثبت هزينه حقوق ودستمزد به بدهكارهزينه حقوق و دستمزد و به بستانكار حق بيمه پرداختي ثبت مي‌گردد.

صورت حساب حقوق و دستمزد:

   بر اساس  اطلاعات  مندرج  در هر سطراز ليست حقوق و دستمزد  که نشان دهنده  جمع  ناخالص  حقوق و دستمزد ، کسور و مبلغ خالص قابل  پرداخت به شکلهاي مختلف تهيه وهنگام پرداخت به عنوان صورت  حسابي که نشان  دهنده چگونگي محاسبات حقوق و دستمزد است تحويل داده مي - شود.

کارت مجموع درآمد کارکنان :

    دركشور ما  قوانين مالياتي  برمبناي درآمد سالانه افراد و     مؤسسات  و با  اعمال  نرخهاي  تصاعدي  مالياتي  انجام   مي شود. نرخهاي  تصاعدي  ماليات بردرآمد به گونه اي   تعيين مي شوند که با افزايش درآمد سالانه نرخهاي ماليات   بر درآمد نيز افزايش پيدا مي کند.

تفاوت کارکنان و پيمانکاران :

    خدمات دريافت شده از کارکنان به صورت موقت و يا دائم است ولي خدماتي که توسط مقاطعه کاران يا پيمانکاران مستقل ارائه مي شود بر اساس قراردادهاي خاص صورت مي گيرد و با اتمام موضوع قرارداد رابطه کاري کار فرما و پيمانکار مستقل قطع مي شود.

   مبالغ  پرداخت  شده  به پيمانكاران  مستقل  را معمولاً حق الزحمه ويا درمواردي حق المشاوره مي‌گويند، در صورتي كه مي‌دانيم كه مبالغ  پرداختي به كاركنان موسسه حقوق  و دستمزد ناميده مي‌شود.

 

 


برچست ها : ,,