سرمايه گذاري دراوراق بهادار


اوراق بهاء داردرحسابداری وسرمایه گذاری درحسابداری


اوراق بهادارشامل سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت وسرمايه گذاريهاي بلندمدت مي باشد.سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت مشتمل برسهام شركتها(اعم ازسهام عادي وسهام ممتازه)،اوراق قرضه شركتها،اوراق مشاركت سرمايه گذاري اسنادخزانه است.اوراق قرضه،اوراق مشاركت سرمايه گذاري واسنادخزانه كه سررسيد آنهاكمتراز12ماه ازتاريخ ترازنامه باشدبعنوان سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت تلقي مي گردد.درصورتيكه اين نوع اوراق بهاداركه سررسيدآنهابيش از12ماه ازتاريخ ترازنامه باشدبعنوان سرمايه گذاريهاي بلندمدت تلقي شده ودرترازنامه نيزبطورجداگانه نشان داده مي شود.سرمايه گذاري درسهام شركتها اگربه قصدخريدوفروش خريداري شده باشدجزو سرمايه گذاري كوتاه مدت تلقي مي گردد. ازطرفي براساس بيانيه شماره 12كميته تدوين استانداردهاي حسابداري عالي"امريكا"اوراق سهام قابل خريدوفروش متعلق به يك موسسه برمبناي جاري وغيرجاري طبقه بندي مي گرددومديريت شركت برحسب نوع استراتژي كه داردآنراطبقه بندي مي نمايد.بدين نحوكه قسمتي ازسرمايه گذاريها درسهام شركتها راصرفا جهت استفاده ازافزايش قيمت خريدوفروش سهام خصوصاسهام شركتهايي كه دربورس اوراق بهادارمورد مطالعه قرار مي گيرد،سرمايه گذاري مي نمايدودر واقع مديريت شركت طي مدت زمان كوتاهي از زمان خريداين سهام ،به نقدتبديل مي كند.لذااين نوع سرمايه گذاريها در طبقه بندي جاري منظورمي گرددولي بعضي از سرمايه گذاريها در سهام شركتها كه صرفااز جهت شركت در مديريت شركتهاي سرمايه پذير وداشتن كنترل انجام مي گيردوهدف سرمايه گذار فروش اين سهام در زمان كوتاه پس از خريدآن نيست ودر آن صورت درطبقه سرمايه گذاريهاي غيرجاري نشان داده مي شود. هريك از دو گروه سرمايه گذاري(جاري ياغيرجاري)بايداقل قيمت تمام شده وقيمت بازار درتاريخ ترازنامه تعيين ونشان داده مي شود.البته تعيين قيمت بازارسهام درتاريخ ترازنامه شركت سرمايه گذارهنگامي ميسراست كه سهام شركتهاي سرمايه پذيردر بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و در فهرست نرخهاي بورس درج شده باشديابه عبارت ديگرسهام اين نوع شركتهادر بورس اوراق بهادار موردمعامله قرارگيرد.دربيانيه شماره12فوق الذكرارزش سرمايه گذاري در اوراق قرضه واسناد خزانه به قيمت تمام شده درترازنامه توصيه نموده وكاهش ارزش باتوجه به قيمت بازار درمورد اين نوع اوراق راپيشنهادنمي نمايد.بعبارت ديگررقم سرمايه سرمايه گذاري دراوراق قرضه يااوراق راپيشنهادنميمشاركت واسنادخزانه درترازنامه بايدبه قيمت تمام شده نشان داده شود،مگرآنكه كاهش دائمي وارزش آن دربورس اوراق بهادار براي بوجودآيد. اصولابحث درمورداوراق سهام قابل خريدوفروش،درطبقه غيرجاري به آن دسته از شركتهاي موردحسابرسي مربوط مي شودكه درصدسهام اين شركت رهريك ازشركتهاي سرمايه پذيركمتراز20درصدسرمايه شركتهاي سرمايه پذيرباشدونفوذ قابل ملاحظه اي برروي مديريت شركت سرمايه پذيرنداشته باشد. درصورتيكه شركت موردحسابرسي بين20تا50درصدازسهام شركت سرمايه پذيررادراختيارداشته باشدوقادربه اعمال نفوذقابل ملاحظه اي برروي مديريت وسياستهاي مالي هعملياتي شركت سرمايه پذيرباشدبايدبعنوان يك شركت فرعي شركت اصلي تلقي نمايد.وچنانچه شركت موردحسابرسي بيش از50درصدازسهام شركت سرمايه پذير رادر اختيار داشته باشدبايدنسبت به صورتهاي مالي تلفيقي اظهارنظرنمايد. اهداف حسابرس در رسيدگي به اوراق بهادارمتعلق به يك شركت متقاعدشدن اونسبت به اين نوع سرمايه گذاريها است. بدين نحو كه آيا ارقام مندرج درترازنامه مربوط به اين اوراق بطورمطلوب ارائه شده؟وآيادرآمدهاي مربوط به آنها درصورتهاي مالي منعكس شده؟ وآيا اوراق سرمايه گذاري شده درتصرف شركت مي باشد.ويادر جاي ديگري نگاهداري مي شود.مباني منظورنمودن درآمدهاي حاصل ازسودسرمايه گذاريها هنگام شناسايي درآمدها درحساب هامنظورگرديده وياهنگام وصول درحسابهابعنوان درآمدثبت مي گردد؟ونهايتا"رسيدگي گرددكه آيا درآمدهاي مربوط به سرمايه گذاريهادرسهام،اوراق قرضه،اوراق مشاركت واسنادخزانه با اصول پذيرفته شده حسابداري مطابقت داردوبطوريكنواخت عمل شده باشد.بطوركلي حسابرسي سرمايه گذاريهابايدشامل تجزيه وتحليل سرمايه گذاريها،حساب مربوط به درآمدهاي سودسهام،سوداوراق مشاركت سرمايه گذاريها،بهره اوراق قرضه واسنادخزانه،سودوبهره هاي معوق وسودسهام دريافتني وسودحاصل ازفروش اين نوع اوراق بهادار(تفاوت بهاي خريدوفروش)وهمچنين سهام جايزمربوط به سرمايه گذاري درسهام باشد.


برچست ها : ,,,