ديدني هاي وباستاني هاي شهرستان چابهار           مسجد جامع اهل سنت روستاي تاريخي تيس

به ادامهمطلب برويد.............
تلگراف خانه پرتغالي ها


قلعه باستاني   روستاي تيس شهرستان چابهار


 قلعه تاريخي پرتغالي ها تيس شهرستان چابهاركوههاي مريخي شهرستان چابهار


درخت انجير صدساله


آرامگاه سيدغلامرسولبرچست ها : ,,,,