دانشگاه آزاد اسلامي مركز چابهار

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

 

ضوابط و مقررات اخذ واحد كارآموزي


دانشگاه آزاد اسلامي مركز چابهار

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

 

ضوابط و مقررات اخذ واحد كارآموزي

شامل:

نحوه اخذ واحد كارآموزي و صدور معرفي نامه، دستورالعمل تهيه و تنظيم گزارش كار

مراحل انجام كارآموزي و اخذ نمره

فرم هاي پيوست:

فرم مشخصات، فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي، گزارش پيشرفت كارآموزي

فرم پايان دوره و نمره كارآموزي

 

 

1391

 

                                                                                       باسمه تعالي                                       ]دستورالعمل تهيه گزارش كار[

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

گزارش كار كارآموزان مي بايست بر روي cd با word2003  و حاوي اطلاعات و نكات زير باشد:

صفحات اول تا چهارم به ترتيب عبارت اند از: 1-فرم مشخصات(مطابق طرح پيوست) 2-بسم الله الرحمن الرحيم 3- مقدمه و تشكر 4-فهرست مطالب و مندرجات

صفحات پنجم به بعد به ترتيب عبارت اند از: فصل اول: معرفي مكان كار آموزي شامل: تاريخچه، نمودار سازماني، تشكيلاتي و يا حرفه اي، نوع خدمات، محصولات و كاركرد، شرح مختصري از فرايند كار، توليد، خدمات

*(حداقل يك ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد فوق اختصاص يابد)

فصل دوم: ارزيابي بخش هاي مختلف مكان كارآموزي و ارتباط آنها با رشته تحصيلي و علمي كارآموزي شامل:

          - موقعيت رشته كارآموز در بين مشاغل و در مكان كارآموزي و يا واحد صنعتي با بررسي جزئيات سازماني رشته كار آموزي در واحد صنعتي، خدماتي و يا مكان كارآموزي

          - بررسي شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتي

          - امور در دست اقدام در محل كارآموزي

          - برنامه هاي آينده در مكان كارآموزي

          - تكنيك هايي كه توسط رشته مورد نظر در مكان كارآموزي به كار مي رود.

          - *ساير مواردي كه توسط استاد كارآموز مشخص مي گردد.

*(حداقل دو ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد فوق اختصاص يابد).

فصل سوم: آزمون آموخته ها و پياده كردن دانش تخصصي دانشجو در زمينه عنوان و موضوع كارآموزي در واحد صنعتي با راهنمايي و تصويب استاد مربوطه و سرپرست كارآموز در واحد صنعتي مي باشد.

          - (حداقل سه ششم زمان كارآموزي با نظر استاد مربوطه به بررسي و تحليل موضوع كارآموزي اختصاص مي يابد).

«در پايان گزارشكار مي بايست فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي و فرم هاي گزارش پيشرفت كارآموزي را پس از تكميل و امضاء اسكن نمود.»

توجه : مطالب ارائه شده در هر قسمت از گزارشكار بايد حاوي تصاوير ديجيتالي و يا اسكن شده مربوط به ظرايف و نكات كارآموزي و به تناسب رشته تحصيلي شامل موارد زير باشد تا خواننده را با محتواي علمي آشناتر نمايد:

شيوه هاي عمليات اجرايي- شبكه – اينترنت-روش ها و شيوه هاي علمي و كاربردي از كامپيوتر-نرم افزار ها-سيستم و سخت افزارها، اكسل – ورد-پاورپوينت – فتوشاپ.

***بر روي صفحه cdگزارشكار بايد با ماژيك ويژه cdمشخصات قيد گردد:1-نام واحد دانشگاهي 2-نام و نام خانوادگي دانشجو 3-شماره دانشجويي 4-نام استاد كارآموز 5-رشته و مقطع تحصيلي 6-موضوع كارآموزي 7- نيمسال اخذ واحد كارآموزي

*  cd گزارشكار در پايان دوره كارآموزي توسط استاد مربوطه از جهت تصديق مطالب علمي مرتبط با موضوع كارآموزي و ويرايش مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در صورت رضايت و تاييد استاد مربوطه نسبت به اخذ نمره مناسب اقدام خواهد گرديد cd مربوطه در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت تاييد نهايي نمره، مورد بازبيني و در صورتي كه گزارشكار برابر دستورالعمل تهيه گرديده باشد از كارآموز دريافت خواهد شد در غير اينصورت پس از اصلاح آن، نمره تاييد و جهت ثبت به آموزش دانشگاه هدايت خواهد گرديد.

 

}فرم نمره دانشجو ميبايست حتماً در پرونده آموزشي دانشجو در دانشگاه بايگاني شود{

 

    باسمه تعالي

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

مراحل انجام كارآموزي و اخذ نمره

1- دانشجو موظف است حداكثر تا يك هفته بعد از انتخاب واحد جهت صدور معرفي نامه كارآموزي به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه نمايد.

2- دانشجويان كارآموز لازم است حداكثر تا 10 روز پس از صدور معرفي به مكان كارآموزي مراجعه و مراحل تثبيت كارآموزي خود را به انجام رسانند. مسئوليت عدم مراجعه و پذيرفته نشدن توسط واحد صنعتي(مكان كارآموزي) به عهده دانشجو ميباشد و در اينصورت ثبت نام مجددي در همان ترم صورت نخواهد گرفت.

3- پس از صدور معرفي نامه كارآموزي تغيير و اصلاح كارآموزي امكان پذير نبوده لذا لازم است كه كارآموز قبلا تحقيقات و دقت كافي را در اين خصوص معمول تا در آينده با مشكلي مواجه نگردد. هماهنگي و كسب موافقت اوليه و اصولي از مدير يا سرپرست كارآموزي الزامي مي باشد.

4- دانشجو حداكثر سه هفته بعد از شروع ترم عادي و يك هفته بعد از شروع ترم تابستان بايستي كارآموزي خود را شروع نمايد.

5- استاد راهنماي كارآموزي مي بايست قبل از شروع كارآموزي يا قبل از تنظيم گزارش، نحوه نگارش آن را بطور كامل و در قالب موارد ارائه شده در آيين نامه و يا ساير موارد لازم متناسب با نوع كارآموزي براي دانشجويان تشريح نمايد.

6- از زمان كارآموزي دانشجو موظف است به طور مستمر با استاد كارآموزي خود در ارتباط باشد در غير اينصورت با نظر استاد كارآموزي، كارآموزي مورد قبول نخواهد بود.

7- بعد از تعيين محل و زمان شروع كارآموزي دانشجو بايستي فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي را تكميل و به استاد كارآموزي خود ارائه نمايد.

8- با توجه به برنامه كارآموزي، در پايان هر مرحله دانشجو بايستي فرم گزارش پيشرفت كارآموزي را به امضاي سرپرست كارآموزي خود برساند  و مشكلات و ميزان پيشرفت خود را به استاد كارآموز منعكس نمايد.

9-بعد از پايان دوره كارآموزي دانشجو بايد گزارشي دقيق مطابق برنامه به استاد راهنما ارائه نمايد.

10-كارآموز مي بايست پس از پايان دوره كارآموزي جهت اخذ نمره و تاييد نهايي آن يك عدد سي دي گزارش كار كه برابر دستورالعمل تهيه گرديده در اختيار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و در صورت ضرورت يك عدد در اختيار استاد كارآموزي قرار گيرد.

11-دانشجو بايد طوري برنامه ريزي نمايد كه كارآموزي و گزارش آن، حداكثر تا پايان ترم جاري خاتمه يابد و در صورت عدم خاتمه كارآموزي مطابق ماده 43 آيين نامه آموزشي به عنوان درس ناتمام تلقي مي گردد و مي بايست برابر دستورالعمل هاي مربوطه عمل گردد.

12- در صورتيكه دانشجو در نيمسال آخر قرار داشته باشد مي بايست حداكثر گزارش خود را جهت كسب نمره قطعي تا زمان مقرر شده به استاد راهنما و گروه آموزشي ارائه دهد و در صورت عدم ارائه طبق ماده 43 آيين نامه آموزشي دانشگاه با آن رفتار خواهد شد.

13- دانشجو موظف است پس از پايان دوره و اخذ نمره از طرف سرپرست كارآموزي و استاد راهنما جهت تاييد گزارش پاياني كارآموزي و گواهينامه پايان دوره كارآموزي خود به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمايد تا پس از تاييد گواهينامه پايان دوره و فرم نمره قطعي توسط دفتر ارتباط با صنعت به آموزش دانشگاه جهت درج نمره در كارنامه و پرونده وي معرفي گردد.

14-نمره استاد كارآموزي شانزده از بيست است و چهار نمره ديگر توسط سرپرست كارآموزي منظور مي گردد جمع اين نمرات، نمره نهايي و قطعي كارآموز خواهد بود كه به تاييد گروه آموزشي مربوطه خواهد رسيد.

15-كنترل گزارش كار و اخذ نمره بر اساس سرفصل هاي ارائه شده و دستورات استاد كارآموز به دانشجويان صورت مي گيرد.

 

 

 

 

]نمونه فرم مشخصات[

208.jpg

دانشگاه آزاد اسلامي مركز چابهار

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

گزارش كارآموزي

رشته: .........................

مكان كارآموزي:

........................................................................................

موضوع كارآموزي:

........................................................................................

 

استاد كارآموزي:...................................................

سرپرست كارآموزي:.........................................

 

تهيه كننده: ................................................. شماره دانشجويي:................................................

 

سال تحصيلي: .................... ترم:............

 

208.jpg

فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي

                    دانشگاه آزاد اسلامي مركز چابهار

 

نام و نام  خانوادگي:                                                           استاد كارآموزي:

 

شماره دانشجويي:                                                              سرپرست كارآموزي:

 

رشته/گرايش:                                                                    ترم و كد كارآموزي:

 

مقطع تحصيلي:                                                                   تاريخ و امضاء دانشجو:

 

نام محل كارآموزي:

 

آدرس و تلفن كارآموزي:

 

سرپرست كارآموزي:

 

عنوان و موضوع كارآموزي:

 

شروع و روزهاي كارآموزي:

 

 

 

 

 

تاريخ و امضاء استاد كارآموزي:                              

 

 

 

 

208.jpg

گزارش پيشرفت كارآموزي شماره ....

 

                    دانشگاه آزاد اسلامي مركز چابهار

نام و نام  خانوادگي:                                                           استاد كارآموزي:

 

شماره دانشجويي:                                                              سرپرست كارآموزي:

 

رشته/گرايش:                                                                    ترم و كد كارآموزي:

 

محل كارآموزي:                                                                   موضوع كارآموزي:

 

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

 

 

فعاليتهاي آتي:

 

 

مشكلات:

 

 

پيشنهادات:

 

 

تاريخ و امضاء دانشجو:

نظريه سرپرست كارآموزي:

 

تاريخ و امضاء سرپرست كارآموزي:

نظريه استاد كارآموزي:

 

 

تاريخ و امضاء استاد كارآموزي:

 

شماره:

تاريخ:

پيوست:

 

دانشگاه آزاد اسلامي

مركز چابهار

 
208.jpg

 

 

 

 

 

 

 


جمع نمره سرپرست كارآموز به حروف:

 

 

مهر و امضاي سرپرست كارآموزي:

تاريخ

نظريات سرپرست كارآموزي در تعيين نمره «حداكثر 4 نمره»               هر گزينه يك نمره

 

حضور و غياب و رعايت نظم و ترتيب در واحد صنعتي

 

ميزان علاقه به همكاري و فراگيري و كسب تجربه كاري و بكارگيري تكنيكها

 

ارزش پيشنهادات كارآموز جهت بهبود كار

 

كيفيت گزارشهاي كارآموزي به واحد صنعتي

 

جمع نمره استاد كارآموز به حروف:

 

 

 

 

 

 

مهر و امضاي استاد كارآموزي:

تاريخ

نظريات استاد كارآموزي در تعيين نمره «حداكثر 16 نمره»               هر گزينه دو نمره

 

ويرايش و رعايت سرفصل هاي ارائه شده در گزارش كار برابر آئين نامه كارآموزي

 

استفاده از تكنولوژي نو و بكارگيري تكنيكهاي فني در محيط كار 

 

كيفيت، نوآوري و ارزش علمي، كاربردي گزارش كار

 

رعايت دستورالعمل هاي استاد كارآموز در كارآموزي و تهيه گزارش كار

 

تكنيكهاي ارائه شده در انجام عمليات كارآموزي توسط كارآموز

 

تبحر علمي و كاربردي كارآموز با توجه به بررسي عمقي و تحليل موضوعي گزارش كار

 

ارائه اسناد و تصاوير مرتبط با سرفصل هاي كارآموزي در گزارش كار

 

ارائه پيشنهادات اصلاحي پس از كسب تجربيات كاربردي در زمينه كارآموزي

 

نمره نهايي به عدد:                                               نمره نهايي به حروف:

 

 

 امضاي استاد كارآموزي:                                                                                                        مهر و امضاي گروه آموزشي مربوطه:

             تاريخ

CD گزارشكار با توجه تاييد علمي و محتوايي توسط استاد كارآموز، برابر آيين نامه، تحويل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه گرديد.

معاونت محترم آموزشي دانشگاه:

مراحل كارآموزي با توجه به موارد فوق برابر مقررات صورت پذيرفته است.

مهر و امضاي دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

Rounded Rectangle: درج در پرونده و كارنامه آموزشي دانشجو
ارسال به:
1- مركز كامپيوتر آموزش، ثبت نمره
2- بايگاني آموزش، ضبط در پرونده                                                                                                                                                                    تاريخ:

 

مهر و امضاي آموزش دانشگاه

تاريخ:

 

 
 

 


برچست ها :