کدآهنگ پیشوازهای ایزانسلی به لهجه وشعرهای بلوچی 


۴۴١٧٣٧ بر سر نیزک مشو حامد میر الهی ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٧٩٣ دستان نیما رئیسی ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
٢٢١٧٨۶ بهار زنگشاهی ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روزبه ادامه مطلب بروید....

٢٢١۵٠٧ میلاد زهرا بلوچی جدید! بلوچ زنگشاهی ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۴۴١٧۴١ کاش سیستون ما کرببلا میشدک حامد میر الهی ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۴۴١٧٣٧ بر سر نیزک مشو حامد میر الهی ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٧٩٣ دستان نیما رئیسی ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
٢٢١٧٨۶ بهار زنگشاهی ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٨۵١ بلوچی حسین حمیدی ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
٢٢١١٠٩٧ رستاک.مروچان گروه رستاک ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١١١٧۵ الله منی بارک ماشا الله بامری ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١١١٧۶ لاشار کران ماشا الله بامری ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١١١٧٧ مروچان ماشا الله بامری ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١١١٧٨ سالونگ نوا بینا جدید! ماشا الله بامری ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٣۴٣١ دادشاه محمد اسحاق بلوچ نسب ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٣۴٣٢ هانی و شیخ مرید محمد اسحاق بلوچ نسب ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٣۴٣٣ حمل و جین محمد اسحاق بلوچ نسب ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٣۴٨٧ ملا محمد جان حبیب الله قادرآتشگر ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٣۴٨٨ عروس خوش سودا حبیب الله قادرآتشگر ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٣۴٨٩ محکه کنجاکه حبیب الله قادرآتشگر ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٣۴٩٠ لیلی جان حبیب الله قادرآتشگر ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٣۴٩١ بابا گل افروز حبیب الله قادرآتشگر ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
۵۵١٣۴٩٢ امشب حنا می بندیم حبیب الله قادرآتشگر ٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز


برچست ها : ,